Bečić: Svako ko je svoj posao obavljao savjesno, može biti naš partner

Bečić: Svako ko je svoj posao obavljao savjesno, može biti naš partner

Aleksa Bečić, potpredsjednik Vlade, učestvovao je na konferenciji u organizaciji Centra za demokratsku tranziciju na temu ,,Da li će nova Vlada sprovoditi bolju politiku otvorenosti u Crnoj Gori“.

Nakon što je programska direktorica CDT-a, Milica Kovačević, sa pozicije domaćina istakla ključne probleme u pogledu otvorenosti crnogorskih institucija, Bečić je izrazio saglasnost da dobijanje pravovremenih informacija o radu državnih organa predstavlja jedan od temelja demokratskog društva, budući da građanima omogućava kontrolu, a kontrola predstavlja put ka povjerenju.

„Svako ko nema razloga da strahuje, ko je svoj posao obavljao časno i savjesno, može nam biti partner u poboljšanju transparentnosti. Dok sam bio predsjednik Parlamenta, zajedno sa svojim saradnicima učinio sam tu instituciju najotvorenijom u regionu i šire, a trudiću se da sa pozicije potpredsjednika Vlade dam svoj doprinos da takav epitet zavrijedi i Vlada Crne Gore”, rekao je Bečić.

Potpredsjednik se osvrnuo i na ukidanje TV prenosa sjednica Vlade, ističući da ta praksa Vladi daje dodatni podsticaj da iskoristi sve druge raspoložive mehanizme kako bi najširoj javnosti obezbijedila puni uvid u svoj rad, organizujući press konferencije, odgovarajući na pitanja medija o najvažnijim pitanjima i odlukama sa te sjednice, dajući informacije putem društvenih mreža i objavljujući materijale putem svog zvaničnog sajta.

Osim toga, Bečić je izrazio očekivanje da će novi Zakon o Vladi, pored ostalih pitanja, urediti i pitanje poštovanja principa pune transparentnosti u radu Vlade i konkretizovati metode kojima će se ta praksa obezbijediti. Takođe, u kontekstu potrebe za jasnom politikom otvorenosti, zakonima i strategijama koje garantuju građanima pristup informacijama, Bečić podržava donošenje novog Zakona o slobodnom pristupu informacijama, koji će osigurati transparentnost u radu državnih organa i proširiti opseg dostupnih informacija.

,,Pitanje transparentnosti ne smije se svesti na pitanje dobre volje bilo koje vlasti. Ako je to do sada bilo moguće u nedostatku efikasnog sistema kontrole i nadzora, ali i u nedostatku odgovornosti za nepoštovanje zakona, smatram da je sada nužno stvoriti čvrste zakonske osnove koje će obavezivati sve nosioce vlasti na pridržavanje principa otvorenosti”, naveo je Bečić.

Osvrnuvši se na saradnju sa NVO sektorom, Bečić je izjavio da, budući da NVO sektor predstavlja važan segment društva, saradnja sa njim predstavlja ključni dio demokratskih procesa. Vlada će tražiti aktivno učešće NVO sektora u procesu donošenja odluka, kako bi i na djelu potvrdila da vjeruje u značaj dijaloga i dogovora.

,,Niko ne može sam, svaki čovjek je značajna karika u lancu društvenog odlučivanja. Saradnja sa NVO sektorom mora biti na višem nivou da bi dala rezultate. Iz tog razloga ćemo povećati transparentnost rada Vlade, osiguravajući pristup informacijama i pozivajući NVO da učestvuje u konsultacijama i povjeriti tom sektoru unapređenje građanske edukacije kroz organizovanje radionica i seminara na temu uloge građana u demokratskim procesima”, rekao je Bečić.

Potpredsjednik Vlade je, na pitanje o koalicionom sporazumu vladajuće većine, naglasio da je, uprkos pokušaju da se formiranje posebnog unutarkoalicionog radnog tijela sačinjenog od lidera političkih partija koje tvore parlamentarnu većinu i koji bi se dogovarali o pitanjima koja idu prema Parlamentu i o stavu koji se u Parlamentu zauzima u odnosu na njih, predstavi kao atak na demokratske slobode i slobodu poslanika pri opredjeljivanju za glasanje, to apsolutna neistina.

,,Namjera formiranja ovog tijela je da parlamentarna većina djeluje ozbljno, odgovorno i sinhronizovano. Predstavnici partija koje tvore parlamentarnu većinu ovim koalicionim sporazumom samo imaju namjeru da definišu svoje obaveze i potrebu da zajedno sagledavaju određena pitanja u odnosu na sve predloge i inicijative. Niko, sve i da hoće – a mi to apsolutno ne želimo, ne može oduzeti poslaniku pravo da glasa po sopstvenoj savjesti. Međutim, to pravo ne negira potrebu najodgovornijih ljudi u partijama da u okvirima demokratskih standarda pokušaju da sinhronizuju političke stavove i aktivnosti u vezi sa parlamentarnim djelovanjem”, kazao je Bečić, pa za kraj dodao:

,,Samo onda kada svi shvatimo da smo politički prolazni, nećemo morati da se plašimo za budućnost naše zemlje”, zaključio je Bečić.