Podaci sa „Skaja“: Lju­bo Mi­lo­vi­ć tražio podatke istrage o Veljku Belivuku

Podaci sa „Skaja“: Lju­bo Mi­lo­vi­ć tražio podatke istrage o Veljku Belivuku

Op­tu­žni­ca ko­ju je zbog sum­nje da su se ba­vi­li šver­com dro­ge iz Ekva­do­ra u ze­mlje Evrop­ske uni­je Tu­ži­la­štvo za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal Srbije po­di­glo pro­tiv od­bje­glog cr­no­gor­skog po­li­caj­ca Lju­ba Mi­lo­vi­ća, bli­skog „ka­vač­kom kla­nu”, Da­ni­e­la Jo­va­no­vi­ća, biv­šeg pri­pad­ni­ka Upra­ve kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je (UKP) i nje­go­ve su­pru­ge Du­ši­ce Jo­va­no­vić, ko­ja je bi­la za­po­sle­na u Bebjedonosno-informativnoj agen­ci­ji (BIA) donosi nove podatke o saradnji kriminalaca iz dvije države.

Du­ši­ca Jo­va­no­vić, ko­ja je kao za­po­sle­na u BIA do po­da­ta­ka do­la­zi­la uvi­dom u do­ku­men­ta Pe­te upra­ve BIA sa ozna­kom „stro­go po­vjer­lji­vo”,pre­no­si­la je podatke su­pru­gu Danielu, a on po­tom Miloviću.

Kako piše „Politika“, jed­na od oso­ba ko­ju je Jo­va­no­vi­će­va pro­vje­ra­va­la u si­ste­mu bio je i Velj­ko Ba­no­vić, pri­ja­telj vođe „zemunskog klana“ Lu­ke Bo­jo­vi­ća, inače saradnika „škaljarskog klana“.

„Bra­te, BIA ozbilj­no po­če­la da ra­di ‘ška­ljar­ce’. Pri­o­ri­tet su po­sta­li. Ne­ku bra­ću Mat­ko­vić iz No­vog Sa­da ko­ju snab­dje­va ro­bom ne­ki Ja­ka Za­le­tel iz Slo­ve­ni­je”, pi­sao je 23. ja­nu­a­ra 2020. go­di­ne sa „Skaj” te­le­fo­na Jo­va­no­vić Mi­lo­vi­ću.

U po­ru­ka­ma ko­je su raz­me­nji­va­li pre­ko za­šti­će­ne apli­ka­ci­je, Mi­lo­vić je od Jo­va­no­vi­ća tra­žio po­dat­ke do­kle se sti­glo sa is­tra­gom pro­tiv Velj­ka Be­li­vu­ka.

„Sa­zna­ću to od ko­le­ge iz SBPOK-a” , od­go­vo­rio je Jo­va­no­vić Mi­lo­vi­ću.

Za­ni­mlji­va je i ko­mu­ni­ka­ci­ja iz­me­đu Mi­lo­vi­ća i ne­po­zna­te oso­be, u ko­joj od­be­gli cr­no­gor­ski po­li­ca­jac go­vo­ri o Ni­no­sla­vu Cmo­li­ću, sa­da­šnjem na­čel­ni­ku UKP-a, kao o lo­šem čo­vje­ku, na­zi­va­ju­ći ga po­grd­nim ime­ni­ma.

„Ofor­mi­li rad­nu gru­pu baš za na­vi­ja­če, pa se taj je­dan iz rad­ne gru­pe vi­đao sa Velj­kom (Be­li­vu­kom, prim. aut.) di­rekt­no. Še­ta­li ke­ro­ve no­ću”, pi­še Mi­lo­vić.

Iz da­ljih po­ru­ka pro­iz­la­zi da su od­re­đe­ni pri­pad­ni­ci bez­bjed­no­snih or­ga­na bi­li lju­ti što su Be­li­vuk i Milj­ko­vić, ubr­zo po­slije hap­še­nja po po­vrat­ku iz Cr­ne Go­re, pu­šte­ni na slobodu.

„Ma, u pra­vu je ovaj ko­le­ga što mi je re­kao da su p….. što su ih pu­sti­li. Mo­ra­li su zbog ne­če­ga da ih spa­ku­ju. Bi­lo je, daj bi­lo ka­kve do­ka­ze da ih spa­ku­je­mo i otvo­ri­će se valj­da ne­ko od njih za saradnika”, na­vo­di se u po­ru­ci ko­ju je Mi­lo­vić po­slao ne­po­zna­toj oso­bi.

Pri­pad­ni­ci gru­pe me­đu­sob­no su raz­go­va­ra­li i o Mi­la­nu Mi­lov­cu, bli­skom sa­rad­ni­ku Dar­ka Ša­ri­ća, ko­ji je umro u no­vem­bru 2020. u Ekva­do­ru, nako šti je upu­ca­va­n.

Ta­ko Jo­va­no­vić ša­lje Mi­lo­vi­ću pre­pi­sku ko­ju je vo­dio sa Mi­li­vo­jem Ki­ši­ćem, ta­ko­đe op­tu­že­nim za šverc ko­ka­i­na iz Ekva­do­ra u ze­mlje Evrop­ske uni­je.

U da­ljoj pre­pi­sci okri­vlje­ni Jo­va­no­vić i Mi­lo­vić ko­men­ta­ri­šu da li će ići na Mi­lov­če­vu sa­hra­nu, ka­ko se po­na­ša nje­go­va su­pru­ga, da je za de­set go­di­na, dok se Mi­lo­vić na­la­zio u Ekva­do­ru, po­tro­ši­la šest mi­li­o­na evra za­ra­đe­nih pre­pro­da­jom dro­ge.

Pri­pad­ni­ci gru­pe su pre­ko apli­ka­ci­je „Skaj” do­go­va­ra­li šverc ko­ka­in iz Ekva­do­ra u ze­mlje Evrop­ske uni­je, kao i ka­ko će no­vac od nje­go­ve pro­da­je u go­to­vi­ni pre­vo­zi­ti u Sr­bi­ju, Cr­nu Go­ru i Hr­vat­sku i ta­ko sa­kri­ti nje­go­vo stvar­no po­re­klo.

Glav­ni or­ga­ni­za­tor „po­sla” bio je Mi­lo­vić, ko­ji je, ka­ko se sum­nja, pri­pad­ni­ci­ma gru­pe iz­da­vao na­lo­ge pre­ko krip­to­va­nih te­le­fo­na ko­ji su ima­li in­sta­li­ra­nu „Skaj” apli­ka­ci­ju.