Zbog izbora Predsjednice Skupštine Danijele Đurović, Demokrate podnijele ustavnu žalbu

Zbog izbora Predsjednice Skupštine Danijele Đurović, Demokrate podnijele ustavnu žalbu

Pobjeda: Poslanici Demokratske Crne Gore podnijeli su Ustavnom sudu Ustavnu žalbu protiv Odluke Skupštine od 28. aprila 2022. godine, o izboru predsjednice Skupštine Danijele Đurović.

Oni su kazali da su to učinili zbog povrede Ustavom Crne Gore zajamčenih prava i sloboda, i to: ustavnog načela vladavine prava; ustavnog načela da se ne može uspostaviti, niti priznati vlast koja ne proističe iz slobodno izražene volje građana na demokratskim izborima u skladu sa zakonom; ustavnog načela da je svako obavezan da se pridržava Ustava i zakona; ustavnog načela da je vlast ograničena Ustavom i zakonom.

Poslanici Demokrata u Ustavnoj žalbi navode da je za rješavanje ovog spora, zbog dobro potkrijepljenih razloga, jedino nadležan Ustavni sud.

– Saglasno odredbi člana 148 stav 2 Ustava Crne Gore, konačni pojedinačni pravni akt uživa sudsku zaštitu, pa bi svako eventualno nepostupanje Ustavnog suda po ovoj Ustavnoj žalbi, predstavljalo krešenje prava na pravni lijek garantovanog članom 20 Ustava Crne Gore, kao i kršenje prava na pristup sudu garantovanog članom 6 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda – ističu Demokrate.

Prema njihovim riječima, Skupština Crne Gore 27. saziva, na Prvoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2022 godini, dana 28. aprila 2022 godine, donijela je Odluku o izboru predsjednice Skupštine Crne Gore. Odluka je objavljena u „Službenom listu Crne Gore“ broj 47 od 28. aprila 2022 godine.

– Grupa od 46 poslanika u Skupštini Crne Gore, 21.aprila 2022 godine dostavila je u Skupštinsku proceduru akt broj: 00-66/22-3, kojim je obavijestila Skupštinu Crne Gore da saglasno opštem pravnom načelu „ko može više može i manje“ preuzimaju nadležnost predsjedavajućeg Skupštine iz člana 16 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, ne navodeći pravni osnov, sazivaju Skupštinu Crne Gore 27. saziva na sjednicu Prvog redovnog zasijedanja u 2022 godini za 28. april 2022 godine, i određuju da tom sjednicom predsjedava potpredsjednik Skupštine Ervin Ibrahimović – navode Demokrate.

Podsjećaju da je za sjednicu predložen sljedeći Dnevni red: Izbor predsjednika Skupštine Crne Gore; Izbor predsjednika i članova 43. Vlade Crne Gore; Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama; Predlog zakona o izmjenam i dopunama zakona o porezu na dodatu vrijednost; Predlog zakona o privremenim mjerama na ograničavanju cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi; Izbori i imenovanja;

– Izvršenim protivpravnim preuzimanjem nadležnosti predsjedavajućeg sjednicom Skupštine iz člana 16 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, grupa od 46 poslanika uzurpirala je nadležnosti potpredsjednika Skupštine koji vrši dužnost predsjednika Skupštine, i prigrabila za sebe privilegovan položaj u odnosu na ostale poslanike. Time je obesmišljen i princip vladavine prava, koji ima za cilj podvođenje funkcionisanja javne vlasti pod djelotvorna pravna ograničenja, radi izbjegavanja arbitrarnosti – ističu Demokrate.

Prema njihovim riječima, u pravnom poretku zasnovanom na vladavini prava neophodno je obezbijediti određenost, pristupačnost, predvidljivost i pravnu izvjesnost pravnih normi, na što u svojim stavovima i ukazuje Evropski sud za ljudska prava, stoji, između ostalog u Ustavnoj žalbi devet poslanika Demokrata.

– Odredbama člana 84 Poslovnika jasno je određeno da Skupštinu na sjednicu saziva predsjednik Skupštine, a da predlog za sazivanje sjednice Skupštine može podnijeti 1/3 poslanika ili Vlada, dok su odredbama člana 85 uređena pitanja sadržaja Saziva Skupštine na sjednicu i određeni rokovi u kojim se Saziv Skupštine upućuje poslanicima – ističu Demokrate.

Oni su ocijenili da je navedenom sjednicom Skupštine neovlašćeno predsjedavao potpredsjednik Skupštine Ervin Ibrahimović.

– Naime, niti jednom odredbom Ustava Crne Gore, kao ni odredbom Poslovnika Skupštine Crne Gore grupa od 46 poslanika nije bila ovlašćena da odredi potpredsjednika Skupštine koji će presjedavati sjednicom Skupštine, u slučaju kada je predsjedniku Skupštine prestao mandat prije isteka vremena na koje je biran. Navedeno pitanje uređeno je odredbama člana 16 Poslovnika Skupštine Crne Gore. Zbog svega navedenog, osporenom Odlukom povrijeđen je princip vladavine prava, kao jedne od najviših ustavnih vrijednosti, i u tekućem mandatu Skupštine, bez sprovođenja izbora, uspostavljena je nova parlamentarna vlast, suprotno odredbama član 2 stav 3 Ustava Crne Gore – ističu Demokrate.

Oni su poručili da iz prethodno navedenog „nesumnjivo proizilazi da je osporena odluka o izboru predsjednice Skupštine Crne Gore donesena na sjednici Skupštine Crne Gore čiji saziv predstavlja grubo kršenje gore citiranih imperativnih odredbi Ustava Crne Gore i Poslovnika Skupštine Crne Gore, što osporenu Odluku čini elementarno nezakonitom“.

– Ovo sa razloga što svi pojedinačni akti, kako u materijalnom smislu, tako i u postupku u kojem su doneseni, moraju biti saglasni sa važećim propisima – dodaju Demokrate.

Oni ističu da je osporenom odlukom povrijeđeno i pravo i na Ustavu Crne Gore i Poslovnikom Skupštine Crne Gore zasnovan interes poslanika Demokratske Crne Gore, kao predstavnika građana i nosioca prava odlučivanja u Skupštini Crne Gore.

– Podnosioci ustavne žalbe, kao poslanici u Skupštini Crne Gore, imaju pravo i pravni interes, da pojedinačni pravni akti koje neposredno, na osnovu ustavnih ovlašćenja donosi Skupština, moraju biti saglasni sa Ustavom, kako u materijalnom smislu, tako i po postupku u kojem su doneseni – navode oni.

Poslanici izvode zaključak da u konkretnoj ustavnopravnoj stvari nije ispunjen nijedan materijalno pravni uslov za izbor predsjednice Skupštine Crne Gore.